Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) ARTRON s.r.o. platné ode dne 1.11.2018
ARTRON s.r.o. Růžové náměstí 2238/3, 680 01 Boskovice, IČO: 25546961, DIČ: CZ25546961
Zapsaná u KOS Brno, odd. C, vl. 285624 , dále jen
"dodavatel"

Zákazník je v těchto VOP uveden jako "objednatel"

Platnost podmínek
Těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "VOP") upravují smluvní strany svá vzájemná práva a povinnosti pro prodej zboží, zhotovení díla  nebo poskytnutí služeb (dále jen ZAKÁZKA), není-li písemně dohodnuto jinak. Tyto VOP se vztahují na uzavřenou smlouvu mezi objednatelem a dodavatelem. Za smlouvu se považuje podle těchto VOP i vystavení objednávky objednatelem písemnou, elektronickou (i e-mailem) nebo ústní (i telefonickou) formou a její potvrzení dodavatelem. VOP se vztahují i na cenové nabídky - kalkulace poskytované dodavatelem. „Objednatelem“ se pro účely těchto VOP rozumí podnikatel, který při uzavření smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Pro objednatele, který je spotřebitelem nebo pro podnikatele, který při uzavření smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, se tyto VOP neuplatňují a práva a povinnosti smluvního vztahu s takovým subjektem na straně objednatele jsou určena platnými právními předpisy.

Cena, platební podmínky a fakturace
Ceny uvedené v cenové nabídce - kalkulaci (platí i pro on-line kalkulaci) jsou vždy uvedeny pro standardní pokrytí barvou do 65%. V případě vyššího plošného pokrytí barvou bude příslušná kalkulace upravena s ohledem na zvýšené náklady na tisk. Z technologických důvodů může být vyroben a dodán nadnáklad nebo podnáklad v rozmezí -3%  až  +  5% objednaného množství, kdy nadnáklad bude dodán za 50% dohodnuté jednotkové ceny (skutečný počet dodaných kusů x jednotková cena/2). V případě podnákladu v rozmezí max. do -3% objednaného množství nedochází ke snížení dohodnuté jednotkové ceny a objednatel souhlasí s tím, že obdrží menší množství za celkovou cenu sníženou o cenu podnákladu. V případě, že objednatel není schopen akceptovat dodání podnákladu (např. z důvodu adresné distribuce) je tuto skutečnost objednatel povinnen uvést v objednávce ("náklad musí být dodržen"). Kalkulovaná cena se v tomto případě zvyšuje o 3% jako rezerva pro výrobu 100% nákladu nebo nadnákladu. Vystavením písemné, elekronické (i emailem nebo prostřednictvím webového rozhraní) popř. ústní (i telefonické) objednávky objednatel souhlasí se zasláním faktury prostřednictvím e-mailu ve formátu PDF. Fakturu je dodavatel oprávněn vystavit v okamžiku dokončení zakázky, dodavatel tuto fakturu zašle odběrateli společně s informací, že je zakázka připravena k vyzvednutí, popř. že byla zakázka expedována některou z dopravních služeb ap. Standardní splatnost faktur je 7 dní, pokud není dohodnuto jinak.V případě, že během výroby vzniknou vícenáklady způsobené vinou odběratele (nutnost opravy chybných dat, dodatečná změna specifikace ap.) budou tyto vícenáklady připočteny.
 

Termín dodání
Závazný termín dodání zakázky je stanoven až po dodání finálních tiskových dat ve formátu odpovídajícím specifikaci PDF-X/1a a jejich kontrole pracovníkem pre-press studia dodavatele. Dodavatel není odpovědný za zpožděné dodání zakázky způsobené vyšší mocí. Např. živelné události - sněhová kalamita, povodně, požár, nesjízdné silnice, ap. neplánovaný výpadek elektrické energie, poruchy nebo výpadky technologií, náhlé onemocnění klíčových pracovníků, nesplnění závazku dopravní společnosti nebo jiný podobný stav či nepředvídatelné nebo neodrvratitelné události. Dodavatel je povinnen o zdržení dodání zakázky z těchto důvodů objednatele neprodleně informovat a současně je povinnen vynaložit maximální úsilí, pro dodání zakázky v nejbližším možném termínu. Opožděné dodání zakázky z důvodů vyšší moci nemá vliv na cenu zakázky a dodavatel v tomto případě neodpovídá za žádné další škody, které by mohli odběrateli vzniknout zpožděným dodáním zakázky.

Tiskové podklady
Objednatel je v plném rozsahu odpovědný za včasné dodání, obsah a technickou správnost tiskových dat. Tisková data musí být připravena a dodána v souladu s požadadavky na data pro archový ofsetový tisk, zejména musí odpovídat specifikaci PDF-X1/a. Ostatní požadavky jsou popsány v sekci "Jak připravit data pro tisk".